Vedtægter

Vordingborg Skytteforening

En bragende god sport


Vedtægter for Vordingborg Skytteforening, stiftet 17. juni 1887


Hent vedtægter som pdf-dokument


§ 1. Foreningens formål er at udvikle interessen for riffel og pistolskydning, samt at fremme kammeratskabet mellem medlemmerne.


§ 2. Foreningens navn er:

Kreds 58 – Vordingborg Skytteforening. Med hjemsted i:Vordingborg Kommune


§ 3. Foreningen er medlem af: DGI Storstrømmen/skydning


§ 4. Som medlem kan optages alle som opfylder DGI’s betingelser for medlemskab, og som har dansk statsborgerskab. Medlemskabet gælder for et helt kalenderår. Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december.


§ 5.  Et medlem kan ekskluderes, såfremt han/hun

·   er i kontingentrestance.

·   optræder på en sådan måde, at det strider mod foreningens formålsparagraf.

·   på anden måde findes uegnet til fortsat medlemskab.


§ 6.  Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.


§ 7. Foreningens medlemmer, udvalg og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningens forpligtigelser for hvilket foreningen alene hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover aktivitets – og kontingents forpligtigelser.

Foreningens medlemmer har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 8.  Foreningens øverste myndighed er medlemmerne, hvilket kommer til udtryk på generalforsamlingen.Bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamlingen gives med 14 dages varsel, ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal af året.


Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:


1.   Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab

5.  Indkomne forslag

6.  Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8.  Eventuelt


Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.


§ 9. Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år, der vælges 2 suppleanter for et år af gangen, samt to revisorer, den ene vælges for 2 år den anden for 1 år.


§ 10  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen er enige herom, eller såfremt en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.


§ 11  På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ud fra princippet om almindeligt stemmeflertal. Stemmeberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Ved eventuelt stemmelighed er den siddende formands stemme afgørende, stemmeafgivelse sker normalt skriftligt.


§ 12 Foreningen kan kun opløses når tre fjerdedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling beslutter dette ved skriftlig afstemning. Ved opløsning overgår alle foreningens besiddelser til DGI Storstrømmen/skydning.


§ 13 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


Vordingborg, 29. marts 2012


vordsktf@gmail.com © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use